Gebruiksvoorwaarden Op het gebruik van Feon.nl en alle onderliggende pagina’s (verder deze website) zijn de volgende voorwaarden, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Door deze website te bezoeken verklaart u (verder u of gebruiker) akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de gebruiksvoorwaarden mag u deze website niet bezoeken of gebruiken. Wij houden ons het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen op een moment dat wij geschikt achten, op een wijze die wij geschikt achten. De gebruiksvoorwaarden gaan in op het moment dat ze zijn gepubliceerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorlezen van deze gebruiksvoorwaarden als u gebruik maakt van deze website. Copyright (auteursrecht) Alle rechten op de inhoud van deze website berusten bij Feon, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Feon behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van deze website voor. Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen en/of te downloaden naar een harde schijf, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of gedeelte van deze website mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of website, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere websites. Merken en logo's De merken en logo's die gebruikt en vertoond worden op deze website zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken en logo's van Feon en van anderen. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk of enig logo verkregen van deze website is strikt verboden. Verkrijgbaarheid van diensten en producten Verwijzingen op deze website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid, de prijs en geschiktheid ervan te worden ingewonnen bij Feon. Alle genoemde prijzen op deze website zijn indicatief en niet bindend. Beperking aansprakelijkheid Feon neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de gebruiker dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De informatie op deze website dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Feon, noch haar eigena(a)r(en), functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in deze website op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Feon is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk en/of beschikbaar zijn van deze website voor gebruiker. Feon kan niet garanderen dat bestanden op deze website vrij zijn van schadelijke componenten zoals virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke componenten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor voldoende beveiliging zodat bestanden die u via Feon.nl heeft verkregen vrij zijn van dergelijke schadelijke componenten. Hyperlinks naar Feon.nl U heeft het niet-exclusieve, beperkte, voorwaardelijke en intrekbare recht om een hyperlink naar feon.nl of een van de onderliggende pagina’s te plaatsen zolang het karakter van de plaats waar de link is geplaatst naar het oordeel van Feon op geen enkele wijze misleidend, schadelijk of aanstootgevend is. Overige bepalingen Bij het bezoek en gebruik van deze website en/ of het plaatsen van een hyperlink naar Feon.nl of een van de onderliggende pagina’s dient u: in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen en de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven. U dient zich te onthouden van de volgende handelingen: gebruik op een wijze die naar het oordeel van Feon schadelijk voor ons is of zou kunnen zijn, of voor onze gelieerde ondernemingen, onze leveranciers, onze klanten, voor andere gebruikers van deze website, of voor derden; het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het e-mailadres via de website van Feon heeft verkregen; het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van deze website.
Copyright © Feon 2001-2024 Alle rechten voorbehouden Gebruiksvoorwaarden
Bel voor Service & Advies Maandag - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur Apeldoorn 055-5334344 Arnhem 026-3890171 Doetinchem 0314-363945 Ede 0318-643923 Nijmegen 024-3443630
Gebruiksvoorwaarden Op het gebruik van Feon.nl en alle onderliggende pagina’s (verder deze website) zijn de volgende voorwaarden, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Door deze website te bezoeken verklaart u (verder u of gebruiker) akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de gebruiksvoorwaarden mag u deze website niet bezoeken of gebruiken. Wij houden ons het recht voor de gebruiksvoorwaarden te wijzigen op een moment dat wij geschikt achten, op een wijze die wij geschikt achten. De gebruiksvoorwaarden gaan in op het moment dat ze zijn gepubliceerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorlezen van deze gebruiksvoorwaarden als u gebruik maakt van deze website. Copyright (auteursrecht) Alle rechten op de inhoud van deze website berusten bij Feon, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Feon behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van deze website voor. Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen en/of te downloaden naar een harde schijf, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of gedeelte van deze website mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of website, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere websites. Merken en logo's De merken en logo's die gebruikt en vertoond worden op deze website zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken en logo's van Feon en van anderen. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk of enig logo verkregen van deze website is strikt verboden. Verkrijgbaarheid van diensten en producten Verwijzingen op deze website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid, de prijs en geschiktheid ervan te worden ingewonnen bij Feon. Alle genoemde prijzen op deze website zijn indicatief en niet bindend. Beperking aansprakelijkheid Feon neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de gebruiker dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De informatie op deze website dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Feon, noch haar eigena(a)r(en), functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in deze website op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Feon is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk en/of beschikbaar zijn van deze website voor gebruiker. Feon kan niet garanderen dat bestanden op deze website vrij zijn van schadelijke componenten zoals virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke componenten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor voldoende beveiliging zodat bestanden die u via Feon.nl heeft verkregen vrij zijn van dergelijke schadelijke componenten. Hyperlinks naar Feon.nl U heeft het niet-exclusieve, beperkte, voorwaardelijke en intrekbare recht om een hyperlink naar feon.nl of een van de onderliggende pagina’s te plaatsen zolang het karakter van de plaats waar de link is geplaatst naar het oordeel van Feon op geen enkele wijze misleidend, schadelijk of aanstootgevend is. Overige bepalingen Bij het bezoek en gebruik van deze website en/ of het plaatsen van een hyperlink naar Feon.nl of een van de onderliggende pagina’s dient u: in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen en de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven. U dient zich te onthouden van de volgende handelingen: gebruik op een wijze die naar het oordeel van Feon schadelijk voor ons is of zou kunnen zijn, of voor onze gelieerde ondernemingen, onze leveranciers, onze klanten, voor andere gebruikers van deze website, of voor derden; het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het e-mailadres via de website van Feon heeft verkregen; het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van deze website.
Copyright © Feon 2001-2024 Alle rechten voorbehouden Gebruiksvoorwaarden
Bel voor service en advies Maandag - Zaterdag 8.00 - 20.00 uur Apeldoorn 055-5334344 - Arnhem 026-3890171 - Doetinchem 0314-363945 - Ede 0318-643923 - Nijmegen 024-3443630